این یک وب سایت آزمایشی است که در زمینه خدمات الکترونیک فعالیت خواهد کرد.